دوشنبه 7 آذر 1401  | English -  فارسی
جستجو: 

بنیانگذار نیسا سیستم


استاد نریماننماینده  نیسا سیستم


بابک افتخاری
هیئت علمی


دکتر نادر نوروزی


دکتر استیون کولینز

هیئت نظارت و بازرسی

مجتبی میرعظیمی

هیئت فنی


دکتر نادر نوروزی


دکتر نیکولاس آرونسان
امور بین الملل


محمد خرسند